Xu Jiajin, and Gao Zhentong. “From Gaussian Distribution to Weibull Distribution”. Global Journals of Research in Engineering, vol. 23, no. I1, Apr. 2023, pp. 1-6, doi:10.34257/GJREIVOL23IS1PG1.