[1]
Xu Jiajin and Gao Zhentong, “From Gaussian Distribution to Weibull Distribution”, GJRE, vol. 23, no. I1, pp. 1–6, Apr. 2023.