[1]
Alexey S. Dorokhov, Solomashkin Alexey Alekseevich, Vyacheslav A. Denisov, and Kataev Yuri Vladimirovich, “Application of Differentialintegral Functions”, GJRE, vol. 23, no. I1, pp. 7–32, Apr. 2023.