Xu Jiajin, and Gao Zhentong. 2023. “From Gaussian Distribution to Weibull Distribution”. Global Journals of Research in Engineering 23 (I1):1-6. https://doi.org/10.34257/GJREIVOL23IS1PG1.