Xu Jiajin, & Gao Zhentong. (2023). From Gaussian Distribution to Weibull Distribution. Global Journals of Research in Engineering, 23(I1), 1–6. https://doi.org/10.34257/GJREIVOL23IS1PG1