(1)
Xu Jiajin; Gao Zhentong. From Gaussian Distribution to Weibull Distribution. GJRE 2023, 23, 1-6.