(1)
Alexey S. Dorokhov; Solomashkin Alexey Alekseevich; Vyacheslav A. Denisov; Kataev Yuri Vladimirovich. Application of Differentialintegral Functions. GJRE 2023, 23, 7-32.