[1]
Xu Jiajin and Gao Zhentong 2023. From Gaussian Distribution to Weibull Distribution. Global Journals of Research in Engineering. 23, I1 (Apr. 2023), 1–6. DOI:https://doi.org/10.34257/GJREIVOL23IS1PG1.